EURUSD

تاریخ باز شدن: 000/00/00
تاریخ بسته شدن: 000/00/00
قیمت ورودی: 20000
قیمت خروجی: 50000
میزان سود/زیان: سود خاصلی

EURUSD

تاریخ باز شدن: 000/00/00
تاریخ بسته شدن: 000/00/00
قیمت ورودی:
قیمت خروجی:
میزان سود/زیان:

EURUSD

تاریخ باز شدن: 000/00/00
تاریخ بسته شدن: 000/00/00
قیمت ورودی:
قیمت خروجی:
میزان سود/زیان:

EURUSD

تاریخ باز شدن: 000/00/00
تاریخ بسته شدن: 000/00/00
قیمت ورودی:
قیمت خروجی:
میزان سود/زیان:

EURUSD

تاریخ باز شدن: 000/00/00
تاریخ بسته شدن: 000/00/00
قیمت ورودی: 10,000 تومان
قیمت خروجی: 13,000 تومان
میزان سود/زیان: 30% سود