نمونه عکس قابل قبول

  1. عکس ارسالی باید با تاریخ ارسال آن روز مطابقت داشته باشد.
  2. شماره حساب در عکس کاملا خوانا باشد.
  3. موجودی حساب شما در عکس قابل مشاهده باشد.

نمونه عکس قابل قبول